Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. 

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Nasze narzędzia i rozwiązania w zakresie integracji dostawców zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania interakcjami z dostawcami w celu zaspokojenia Twoich wymagań biznesowych w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. 

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Rozwiązanie "uniwersalne", dobre dla wszystkich przy obecnej globalizacji i złożoności obiektów lub operacji nie ma racji bytu. Możesz liczyć na nasze rozwiązania wspierające wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Learn More

Zespoły projektowe zakładów energetycznych, chemicznych i petrochemicznych na całym świecie w coraz większym stopniu obejmują dostawców. Ponieważ dostawcy przejmują odpowiedzialność za większą część obiektów, rozwiązania, które sprzyjają ścisłej i bezproblemowej integracji dostawców są kluczem do sprostania takim wyzwaniom, jak zwiększona złożoność obiektów oraz skompresowane projektowanie i budowa do cykli operacyjnych. 

Dostawcy muszą współdziałać ze wszystkimi aspektami działalności firmy, w tym zakupami, inżynierią, regulacjami, jakością i produkcją, by zwiększać produktywność i zmniejszać ryzyko wycofania produktu z rynku oraz niezgodności z normami. Dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania interakcją z dostawcami dla spółek EPC i operatoraów można koordynować procesy i zarządzać informacjami o dostawcach, niezależnie od tego, czy znajdują się oni wewnątrz czy na zewnątrz środowiska PLM. Podsycaj zaangażowanie dostawców sprzętu w rozwój obiektu już na wczesnych etapach dzięki naszemu rozwiązaniu i zapewnij wgląd w dokładne informacje o dostawcach we wszystkich działach. Informacjami o dostawcach można również zarządzać w kontekście ogólnej struktury obiektu w celu zapewnienia całościowego obrazu obiektu lub działalności. Teraz możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące zakupionych zasobów i masz dostęp do wiarygodnej analizy dostawców.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Automatyzuj proces żądania, gromadzenia i sprawdzania danych deklaracji dostawcy. Agreguj dane dostawcy do definicji produktu i archiwizuj informacje ujawniające.

Bill of Materials Management

Zarządzaj jedną, multidyscyplinarną listą BOM, od koncepcji do końca życia, która obejmuje wszystkie konfiguracje i zawiera dane dostarczane przez dostawców.

Design Data Exchange

Zainicjuj proces wymiany z dostawcami, który obejmuje informacje takie jak projekty CAD, specyfikacje i pliki JT, wykorzystując do tego celu bezpieczny portal internetowy.

Direct Materials Sourcing

Umożliwiaj efektywne ofertowanie zasobów z kontrolowanymi procesami zarządzania zdarzeniami, automatycznym śledzeniem i komunikacją. Uzyskuj szczegółowe zestawienia kosztów, analizuj oferty, a nawet zarządzaj nominacjami do nagród.

Supplier Collaboration

Ustanawiaj działające na zasadzie zamkniętej pętli procesy z dostawcami, w tym współpracę z dostawcami spoza środowiska PLM. Zapewnij intuicyjny portal internetowy dla dostawców, służący do współpracy i zarządzania programami.

Supplier Integration

Autoryzuj i bezpiecznie współpracuj z dostawcami we wszystkich obiektach, umożliwiając im udział w procesach PLM; pracuj wyłącznie z danymi, do których przyznasz im dostęp.

Supplier Program Management

Planuj i realizuj projekty dla dostawców w kontekście całego obiektu lub programu operacyjnego. Przydzielaj zadania dostawcom, którzy nie są wewnętrznymi użytkownikami systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Vendor Management

Zarządzaj dostawcami, ich danymi, raportowaniem oraz dostarczanymi częściami w środowisku PLM. Agreguj dostarczane części w strukturę produktu zakładu lub działalności.