Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi i zrównoważonym rozwojem

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.

Learn More

Wprowadź tutaj szczegóły — długą wersję opisu działania tego rozwiązania. Będzie ona wyświetlana na stronie rozwiązania w bloku „Więcej informacji”.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier Declaration processing

Efektywnie przetwarzaj deklaracje dostawców i realizuj swoje cele dzięki usprawnionym metodom gromadzenia danych dotyczących dostawców. Dzięki dostępnym w oprogramowaniu Teamcenter rozwiązaniom z zakresu zgodności z przepisami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju produktów możesz efektywnie gromadzić dane dotyczące dostawców, aby uzyskać pełniejszy obraz swoich produktów. Wysoko zautomatyzowane przetwarzanie deklaracji dostawców umożliwia szybkie zrozumienie pełnego składu materiałowego produktów i zawartych w nich substancji. Zminimalizuj ryzyko błędów, skutecznie zbierając i sprawdzając dane dotyczące deklaracji dostawców i spełniając wymagania w zakresie zgodności środowiskowej.

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pomoże poznać produkt, dostarczając wspólne źródło informacji na temat list BOM w całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji listy BOM z większą elastycznością i skalowalnością, sprostasz wymaganiom rynku, a nawet je przewyższysz dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Business Intelligence & Reporting Tools

Wgląd w skumulowaną wiedzę na temat rozwoju produktu jest niezbędny, jeśli chcesz podejmować inteligentne decyzje biznesowe. Aby w pełni poznać swój produkt, potrzebujesz jednego źródła zawierającego dane pochodzące z raportów i analiz. Funkcje samoobsługowych raportów napisanych w języku naturalnym pomagają w efektywnym tworzeniu nowych analiz i gotowych raportów, by zapewnić szybki wgląd w produkty i procesy.

Compliance Grading and Reporting

Dostępne w Teamcenter rozwiązanie do zarządzania zgodnością substancji pozwala szybko sprawdzić, w jakim stopniu Twoje produkty są zgodne z przepisami obowiązującymi w różnych częściach świata. Używając funkcji oceny i raportowania zgodności, możesz określić poziom spełniania przepisów środowiskowych i społecznych, by ograniczyć ryzyko niezgodności i śledzić realizację zrównoważonych działań dotyczących Twojego produktu. Oceń stopień zgodności z rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS i rozporządzeniem w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i uzyskaj pełny wgląd w stan zgodności Twoich produktów.

Integrated material data lifecycle management

Za pomocą dostępnej w Teamcenter funkcji zintegrowanego zarządzania materiałami możesz zoptymalizować użycie materiałów, by osiągnąć większą wydajność i rentowność w cyklu życia produktu. Gdy w całym przedsiębiorstwie dla procesów dotyczących produktu, takich jak projektowanie, inżynieria, zgodność i produkcja, wykorzystywane są informacje o zatwierdzonych materiałach, możesz zarządzać całym cyklem życia materiałów w Teamcenter — od projektu materiału po produkcję — a także cyklem życia towarów, które z nich powstają.

Sustainability framework

Dzięki oferowanym przez Teamcenter zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania materiałami i zgodnością substancji możesz stworzyć zrównoważoną, obejmującą łańcuch dostaw platformę ukierunkowaną na zachowanie zgodności środowiskowej i opracowywanie przyjaznych, zrównoważonych produktów. W Teamcenter możesz zarządzać materiałami i substancjami będącymi częścią produktu, a także zautomatyzować procedurę deklarowania materiałów i substancji pochodzących od dostawcy, zyskując całościowy wgląd w skład produktu.

Vendor Management

Zbieranie informacji o dostawcach i zarządzanie nimi może być żmudnym zajęciem. Dzięki dostępnej w oprogramowaniu Teamcenter funkcji zarządzania dostawcami interesariusze przedsiębiorstwa — w zakresie projektowania, inżynierii, zgodności i zaopatrzenia — mają dostęp do dostawców, ich danych i części w ramach jednego, bezpiecznego środowiska PLM. Dostawcy mogą być zorganizowani według kategorii towarów, które dostarczają, co ułatwia znalezienie właściwego. Części i wyceny dostawców są połączone z listą materiałową BOM produktu w celu ułatwienia dostępu i analizy.