SUMIDA Group
Electronics & Semiconductors Opcenter
SUMIDA Group

Zvýšení spolehlivosti dodávek a zkrácení dodacích lhůt díky řešení od společnosti Siemens

Lehesten, Germany

Řešení Opcenter APS pomáhá výrobcům elektroniky zkrátit dodací lhůty o 75 %

Electronics & Semiconductors Opcenter

Zvýšení spolehlivosti dodávek a zkrácení dodacích lhůt díky řešení od společnosti Siemens

Lehesten, Germany

Řešení Opcenter APS pomáhá výrobcům elektroniky zkrátit dodací lhůty o 75 %

quotation marks Řešení Opcenter APS nám pomohlo výrazně zlepšit dodržování termínů a navýšit produktivitu. Díky tomu máme vyšší ziskovost a můžeme snáze konkurovat ostatním společnostem. Markus Herckner , Oddělení kontroly SUMIDA Lehesten
PROBLÉMY
  • Řešení složitosti širokého portfolia výrobků
  • Snížení ručních úkonů při plánování
  • Zlepšení dodržování termínů
  • Sjednocení plánování v jediném systému
KLÍČE K ÚSPĚCHU
  • Zavedení přesné a inteligentní logiky plánování pomocí řešení Opcenter APS
  • Spolehnutí se na odbornou podporu společnosti MCP, která je partnerem společnosti Siemens
  • Optimalizace velikosti šarží podle kapacity
VÝSLEDKY
  • Zlepšení včasnosti dodávek o 35 procent
  • Zkrácení dodacích lhůt o 75 procent
  • Zlepšení klíčových ukazatelů výkonu, jako jsou úrovně zásob, produktivita a rozpracovaná výroba

SUMIDA Group

Skupina společností SUMIDA je výrobcem s celosvětovým dosahem v oblasti vysoce kvalitních indukčních součástek a modulů, které najdou své využití ve spotřební elektronice, automobilovém průmyslu a na průmyslových trzích. Společnost SUMIDA Lehesten se specializuje na výrobní služby v oblasti elektroniky.

http://www.sumida-ems.com

quotation marks Úspěšná zavedení řešení ze strany společnosti MCP a pozitivní dopad řešení Opcenter APS přesvědčily vedení společnosti SUMIDA Lehesten k nepřerušovanému zavádění nových prvků v rámci tohoto programu. Daniel Walkiewicz , Manažer partnerů a projektů MCP
Partner Highlight
MCP GmbH
Als Unternehmensberatung für die Industrie haben wir uns seit Jahren auf das Thema Produktionsplanung spezialisiert. Unsere 30 MitarbeiterInnen in unseren Büros in Wien, Düsseldorf und Würzburg treiben mit ihrer Expertise Lean-Maßnahmen voran und realisie
Read more
quotation marks Řešení Opcenter APS nám pomohlo výrazně zlepšit dodržování termínů a navýšit produktivitu. Díky tomu máme vyšší ziskovost a můžeme snáze konkurovat ostatním společnostem. Markus Herckner , Oddělení kontroly SUMIDA Lehesten

Společnost SUMIDA Lehesten byla založena v roce 1965 a má tak více než půl století zkušeností se specializací na výrobní služby v oblasti elektroniky (EMS). Mezi dlouholeté zákazníky společnosti patří klienti z oblasti automobilového průmyslu, medicíny, průmyslu, měřicí a testovací techniky, komunikace a spotřební elektroniky.

Díky špičkově vybaveným závodům a sehranému týmu zaměstnanců je společnost SUMIDA Lehesten lídrem v oblasti sestavování desek s plošnými spoji. Tato společnost využívá při vytváření elektronických sestav a výrobě zařízení povrchové i průchozí technologie montáže a také nabízí lakování, povrchové úpravy, elektrické testování, sestavování a logistické služby. Společnost SUMIDA Lehesten je stabilním obchodním partnerem a spadá pod globálně aktivní společnost SUMIDA AG se zhruba 21 000 zaměstnanci a ročním obratem více než 770 milionů eur.

Kromě služeb v oblasti výroby elektroniky nabízí společnost SUMIDA Lehesten služby v oblasti prototypování, selektivního pájení, správy součástí a mezinárodního systému pro správu dat o materiálech (IMDS).

Výzvy při plánování a rozvrhování u širokého portfolia výrobků

Široké portfolio výrobků společnosti SUMIDA Lehesten představuje určitou složitost při plánování a rozvrhování úkonů v oblasti výroby elektroniky. Tento projekt se soustředil na závod v Lehestenu, kde měsíčně vyrobí zhruba 150 různých sestav. To znamená, že každý měsíc musí pracovníci v tomto závodě koordinovat a plánovat přibližně 3 000 úkonů v souladu s daty vyhotovení. Navzdory mnohaletým zkušenostem, rozsáhlým znalostem procesů a mnoha časovým a materiálových rezervám však bylo plánování těchto složitých procesů nedostatečné. Plánování vedlo kromě vytváření nadbytečných zásob materiálu k častým zpožděním dodávek, jelikož nesprávné procesy byly prováděny v nesprávný čas.

Společnost SUMIDA Lehesten dříve plánovala své výrobní úkony na základě tabulkových procesorů, zápisů z porad a dalších podkladů od zaměstnanců. Toto plánování vyžadovalo provádět mnoho ručních úkonů. Takový přístup také nebyl dostatečně transparentní, bránil společnému porozumění prioritám a vytvářel problémová místa, což často vedlo k přetížení kapacity výroby.

Společnost pro plánování a rozvrhování výroby používala již zavedený systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Systém ERP s omezenou logikou plánování však neposkytoval přesný přehled a patřičnou transparentnost a nedokázal efektivně koordinovat výrobní oddělení. To vedlo ke špatnému dodržování harmonogramů a mnoha ručním úkonům při plánování.

Společnost SUMIDA Lehesten se tak rozhodla zlepšit možnosti plánování a rozvrhování pomocí systému pro plánování podnikových zdrojů (ERP) v kombinaci s řešením Opcenter™ Advanced Planning and Scheduling (APS), které je součástí portfolia integrovaných řešení a služeb Xcelerator™ od společnosti Siemens Digital Industries Software. Cílem bylo zavést proaktivní a prozíravé plánování, které by nahradilo krátkodobé a reaktivní plánování.

Vývoj řešení s odborným partnerem

Společnost SUMIDA Lehesten spolupracovala se společností MCP, což je odborný partner společnosti Siemens specializující se na řešení Opcenter APS, na projektu, jehož cílem bylo vyvinout inovativní systém pro řešení těchto problémů a zlepšení klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Řešení Opcenter APS nabízelo sofistikovanou logiku plánování, která poskytovala realističtější model provozu dílny a dokázala rozpoznat skutečné limity kapacity závodu v reálném čase.

Společnosti SUMIDA Lehesten a MCP tak zavedly přesnější a inteligentnější logiku plánování pomocí řešení Opcenter APS. Místo toho, aby plánovači pohlíželi na výrobní zakázky jako celek, používali řešení Opcenter APS ke zkoumání každého pracovního kroku zvlášť a vypočítávali časy zahájení a ukončení a také kapacitu výroby v závislosti na velikosti šarže. Plánovači tak mohli pomocí softwaru přesně určit důležitý poměr, tedy zbývající čas do data ukončení dělený časem na zpracování v dílně, který je ještě k dispozici. Tento důležitý poměr poskytuje jasný ukazatel stavu každého procesu (předstih, zpoždění nebo postup podle plánu), který je vodítkem pro plánovače při určování priorit pracovních zakázek a při úpravách zdrojů při řešení problematických míst. Plánovači mohou v případě potřeby upravovat harmonogramy také ručně.

Pečlivě naplánované zavedení

V rámci projektu zavedení vytvořily společnosti MPC a Sumida Lehesten spojení mezi řešením Opcenter APS, výrobními pracovišti a automatizovanou tvorbou a tiskem výkazů, aby měli pracovníci na těchto pracovištích přístup k plánům výrobku. V těchto výkazech jsou uvedeny všechny obecně využívané stroje a zařízení, které jsou rozdělené na ranní, odpolední a noční směny, a obsahují podrobnosti o výrobních zakázkách včetně všech potřebných informací. Výkazy o průběhu každé výrobní zakázky jsou nyní viditelné pro oddělení plánování, což výrazně snižuje pracovní zátěž plánovačů, jelikož již nemusí provádět kontroly v průběhu výroby.

„Úspěšné zavedení řešení, jako je například Opcenter APS, si žádá nejen přizpůsobení softwaru, ale také partnera, který rozumí stávajícímu podnikání a může podat pomocnou ruku při provádění nezbytných organizačních změn,“ říká Markus Herckner, který ve společnosti SUMIDA Lehesten pracuje v oddělení kontroly. „A společnost MCP si s tím vším dokáže poradit.“ Další požadavky, které by se v průběhu projektu objevily, by bylo možné snadno zavést díky systematické metodice implementace.

Jednoduchost a flexibilita

Řešení Opcenter se ve společnosti SUMIDA Lehesten velmi rychle ujalo. „U řešení Opcenter APS se nám obzvlášť líbilo snadné propojení s naším stávajícím systémem ERP,“ říká Herckner. „Dále také můžeme provádět mnoho úprav přímo v řešení Opcenter APS, a to bez nějaké větší námahy. Používání našich nástrojů pro plánování a rozvrhování v systému ERP by bylo výrazně složitější a tím pádem také nákladnější.“

Systém Opcenter APS pomáhá optimalizovat velikost šarží na základě dostupnosti zaměstnanců a systémů, aby se co nejlépe využila kapacita. Tato složitá pravidla pomohla zlepšit celkovou efektivnost systému v závodě.

Využití výhod

„Úspěšná zavedení řešení ze strany společnosti MCP a pozitivní dopad řešení Opcenter APS přesvědčily v rámci tohoto programu vedení společnosti SUMIDA Lehesten k nepřerušovanému zavádění nových prvků,“ říká Daniel Walkiewicz, který ve společnosti MCP pracuje jako manažer partnerů a projektů. Mezi obchodní výhody patří zvýšení spolehlivosti dodávek o 35 procentních bodů, ze 60 na 95 procent. Dodací lhůty se zkrátily z 20 dní na 5, což představuje zkrácení o 75 procent.

„Před zavedením řešení Opcenter APS bylo naše plánování výroby založeno na seznamech v Excelu, zápisech z porad a poznámek od našich zaměstnanců,“ říká Herckner. „Díky řešení Opcenter APS máme nyní společnou databázi. Celý výrobní proces je tak transparentní. Pokud budeme společně vědět, které zakázky jsou opravdu důležité nebo kde se potýkáme s problémovými místy, můžeme přijmout vhodná nápravná opatření dříve, rychleji a cíleněji. Zlepšení spolehlivosti dodávek je pak logickým důsledkem.“

„Díky řešení Opcenter APS lze mnoho diskusí o plánování a řízení výroby výrazně zkrátit,“ říká Herckner. „Zvýšení spolehlivosti dodávek a zkrácení dodacích lhůt je něco, z čeho mají naši zákazníci přímý prospěch. Snížení interního úsilí a navýšení úrovně služeb zvyšuje naši konkurenceschopnost.“

Všechna tato zlepšení vedla k tomu, že nové řešení pro plánování získalo důvěru zaměstnanců společnosti SUMIDA Lehesten a zvýšilo jejich spokojenost. Není tak již nutné pracovat ve dvou systémech a veškeré plánování výroby je možné vytvořit v řešení Opcenter APS. Také se výrazně zlepšily důležité ukazatele výkonu, jako jsou úrovně zásob, produktivita a práce v rámci procesů, jelikož řešení Opcenter APS vše optimalizuje a umožňuje vyhnout se časovým ztrátám v důsledku neustálých změn.

Méně Více
quotation marks Úspěšná zavedení řešení ze strany společnosti MCP a pozitivní dopad řešení Opcenter APS přesvědčily vedení společnosti SUMIDA Lehesten k nepřerušovanému zavádění nových prvků v rámci tohoto programu. Daniel Walkiewicz , Manažer partnerů a projektů MCP