Energy & Utilities

Digitalization for the Energy and Utilities Industry

Siemens Digital Industries Software offers energy and utilities owners and operators, utility service companies, and equipment manufacturers a broad suite of best practice-driven software solutions that facilitate supply chain collaboration in the design, construction, maintenance and retirement of mission-critical energy and utilities assets.

Energy & Utilities

Digitalization for the Energy and Utilities Industry

Siemens Digital Industries Software offers energy and utilities owners and operators, utility service companies, and equipment manufacturers a broad suite of best practice-driven software solutions that facilitate supply chain collaboration in the design, construction, maintenance and retirement of mission-critical energy and utilities assets.

Vybrané úspěchy zákazníků

B&B-AGEMA

B&B-AGEMA uses Simcenter STAR-CCM+ to design and optimize the dry low NOx micromix combustor

Developing a completely hydrogen-fueled gas turbine

B&B-AGEMA uses Simcenter STAR-CCM+ to design and optimize the dry low NOx micromix combustor

Další informace See all Success Stories

All Energy & Utilities Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

Správa životního cyklu

V oblasti energetiky nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Efektivitu je tak nutné zvyšovat, kdekoliv je to možné. Bez ohledu na způsob zapojení vaší společnosti do tohoto průmyslu je v rámci těchto výzev naprosto nezbytné provádět správu dat a procesů v průběhu celého životního cyklu. Naše řešení zlepšuje způsoby řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

Správa požadavků

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Integrované plánování a realizace programů

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Engineer to Order

Složitost a různorodost vybavení navrhovaného v energetickém průmyslu na zakázku se neustále zvyšuje. Naše řešení podporuje celý životní cyklus od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka.

Naše řešení usnadňuje výrobcům dostat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě. Umožňuje také návrh na zakázku a usnadňuje tak mnohem přesnější dodávání kastomizovaných výrobků s lepším opakovaným využitím znalostí. Kromě toho umožňuje obchodnímu oddělení rychleji reagovat na požadavky zákazníků a současně dodržet plánované náklady a termíny.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Řízení ověřování

Naše řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem v oblasti energetiky dosahovat rychlejší certifikace a dokončení. Nabízí jednotné integrované prostředí, ve kterém jsou všechny události ověření (ať už jde o simulované nebo fyzické zkoušky) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Propojuje také jednotlivé testy a analýzy s potřebnými zdroji a umožňuje úplnou sledovatelnost během celého životního cyklu projektu.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

Simulation & Testing for Nuclear Power Generation

Klesající zisky, překročené rozpočty a odstávky reaktorů způsobují krizi jaderného průmyslu. Stále přísnější předpisy nutí podniky zjednodušovat licencování svých zařízení a rostoucí konkurence a poptávka po obnovitelných zdrojích a plynu vytváří ekonomický tlak. Výrobci jaderných zařízení tak hledají inovativní technologie reaktorů a možnosti, jak urychlit jejich vývoj. Naše komplexní simulační nástroje pro digitalizaci návrhů umožňují výrobcům jaderných zařízení optimalizovat návrh, konstrukci a provoz jaderných elektráren nové generace.

Gas Turbine Simulation

Increasing efficiency, ensuring reliability, and reducing cost are the three main drivers in gas turbine design. Successfully achieving these requires innovative designs for every part of the workflow.  Our solutions provide a set of engineering tools designed specifically to speed up gas turbine projects & enable disruptive technology.

Testování a simulace pro průmysl těžby ropy a plynu

Aby mohly ropné a plynové společnosti uspět v rychle se měnícím energetickém průmyslu, musejí při vývoji, testování a provozu svých výrobků využít inovativních přístupů. Společnosti, které využívají v životním cyklu vybavení a systémů inženýrské simulace, vyvíjejí výrobky rychleji a s vyšší kvalitou a provozují své ropné a plynové závody efektivněji a bezpečněji.

Simulace a testování pro zpracovatelský průmysl

Vysoká úroveň a inovace provozu jsou důležitými podmínkami pro úspěch v dnešním chemickém a petrochemickém zpracovatelském průmyslu.  Naše integrovaná řešení pro fyzikální funkce a testování umožní vašim inženýrským týmům předpovídat výkon procesů, optimalizovat jejich energetickou spotřebu a efektivitu, zmenšit množství vedlejších produktů a odpadu a řešit problémy v neoptimálních procesech.

Aditivní inženýring a výroba

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení a nástrojů v oblasti energetiky, EPC a vlastníkům či provozovatelům upravovat výrobky tak, aby dosáhli optimálního výkonu při snížení nákladů. Využívání aditivní výroby v průmyslu umožňuje společnostem navrhovat inovace a zvyšovat výkonnost výrobku a současně snižovat náklady na výrobu.

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely. Jednoduchý digitalizovaný postup od návrhu modelu až k vytištěným součástem eliminuje potřebu převádět součásti mezi aplikacemi a znovu je modelovat. Pomocí našeho řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné vytvářet zcela nové výrobky a měnit celé vaše podnikání.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Naše řešení a nástroje pro integraci dodavatelů nabízí snadno pochopitelný přístup ke správě interakcí s dodavateli a umožňuje tak řešit obchodní požadavky v oblasti energetického, chemického a petrochemického průmyslu. Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. V dnešní době globalizace a rostoucí složitosti závodů a operací již nelze nabízet „jedno řešení pro všechny“. Na naše řešení se můžete spolehnout v celé řadě různých případů užití, například při výměně dat návrhu, přímého nákupu materiálů a správě dodavatelského programu.

Plánování a simulace sestav modulů

Plánování, optimalizace a ověřování výrobních procesů ještě před samotným počátkem výroby jsou pro úspěch v průmyslu se zvyšující se modularizací klíčové. Provozovatelé a výrobci vybavení v odvětví energetiky a technických sítí mohou využít životního cyklu vybavení a výroby k uspokojení poptávky svých zákazníků.

Naše řešení pro plánování modulárních sestav nabízí širokou řadu nástrojů, které umožňují zjednodušit plánování procesů, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a výrobní plán důkladně ověřit. Díky digitalizaci zdrojů a výrobního životního cyklu – od plánování procesů a podrobného inženýringu až po samotnou výrobu – a připojením celého hodnotového řetězce je možné dosáhnout té nejlepší výrobní strategie.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Využijte nástroje pro rozvržení a optimalizaci, pomocí nichž lze navrhnout, rozvrhnout a konfigurovat výrobní prostředí v oblasti energetiky, a také optimalizovat provoz vybavení a linek pomocí 3D modelu závodu.

Naše řešení pro návrh a optimalizaci závodů a výrobních linek umožňuje vývoj 3D virtuálních modelů výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Plánování a rozvrhování výroby

Plánování je pro dlouhodobý úspěch výroby a provozu naprosto zásadní a začíná ještě před zahájením výroby. Naše řešení nabízí sadu nástrojů, pomocí nichž mohou vlastníci/provozovatelé a výrobci zařízení všech velikostí analyzovat změny, rozhodovat se a jednat. Plánovači mohou při generování a ověřování mnoha scénářů analyzovat složité situace a uvažovat širokou škálu omezení a podnikových pravidel a reagovat díky tomu na změny inteligentně.

Integrované řízení kvality

Integrita závodu je kritická pro výrobce, vlastníky/provozovatele i výrobce vybavení. Porucha může vést například k úniku kapaliny z potrubí, což bez ohledu na konkrétní společnost může vést k poškození životního prostředí a reputace celé oblasti energetiky. Naše integrované řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu závodu. Toto řešení umožní stát se jedničkou ve své třídě v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity provozu.

Správa životního cyklu provozu

Od ropných polí a plošin až po zařízení pro chemické a petrochemické zpracování je v oblasti energetiky správa provozu vybavení a závodů klíčem k úspěšné, bezpečné a spolehlivé výrobě. 

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak testování, záruční opravy a údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání a kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics for Energy & Utilities

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Správa životního cyklu výrobků

Výroba vybavení a nástrojů pro energetický průmysl je stále složitější a zvyšují se nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců čelí výzvám spojeným s efektivním přizpůsobením novým a stále se měnícím potřebám. Naše řešení přináší týmům konstruktérů z různých oborů nástroj umožňující integrovaný přístup ke správě životního cyklu výrobků. Tento přístup zahrnuje různé funkce, například správu požadavků a bezpečnou spolupráci s dodavateli. Tento přístup je postaven na platformě pro správu návrhu spojující mechanická, elektronická, softwarová a simulační data v jednotném prostředí pro spolupráci.

Návrh modulů závodu

Díky pokročilým funkcím našich řešení pro 3D návrh modulů a vybavení ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Spojují datacentrický přístup k modulárnímu návrhu závodu s úplnou správou konfigurací a umožňují tak dramaticky zvýšit efektivitu výrobních zařízení.

Řízení dodržování předpisů v oblasti energetiky a technických sítí

Řešení společnosti Siemens PLM Software pro řízení dodržování ekologických předpisů v oblasti energetiky a technických sítí je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Díky návrhům splňujícím náročné požadavky na životní prostředí naše řešení zaručuje udržitelnost v každé fázi životního cyklu výrobku a vede energetické společnosti k úspěchu na mnoha úrovních. Díky snížení nákladů a dodržování regulačních požadavků mohou firmy rozvíjet své podnikání udržitelně a zároveň realizovat své projekty inovativním způsobem.

Návrh vybavení

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Umožňujeme vašim konstruktérským týmům prozkoumání více přístupů k návrhu, což vám dává náskok před požadavky zákazníků v rychle se měnících odvětvích, například v odvětví těžby ropy z břidlic nebo obnovitelných zdrojů energie. Přicházejte rychle s nejméně nákladnými, inovativními a funkčními výrobky, které současný energetický trh potřebuje k tomu, aby byl jeho provoz konkurenceschopný a splňoval normy.

Návrh a výroba kompozitů

Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů podporuje vysoce komplexní návrhy, analýzy a výrobní procesy kompozitů v oblasti energetiky a technických sítí. Nabízíme osvědčená řešení kompozitních součástí, například lopatek větrných elektráren, jejichž návrhy vyžadují komplikované inženýrské procesy. Patříme již po několik desetiletí mezi vedoucí dodavatele softwaru pro návrh složitých technologických celků a výrobních systémů s kompozity pro oblast energetiky.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part planning & simulation for equipment manufacturers

Our part planning, simulation and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety, and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Centrally manage all facets of the formula design process to ensure they meet all requirements and quality parameters.

Heat transfer simulation

Pro přesnou předpověď tepelně-hydraulických vlastností chladicího systému za různých provozních podmínek a demonstraci bezpečnosti a účinnosti jaderného reaktoru je nutné využít prověřených simulačních nástrojů, které dokážou zachytit veškeré související fyzikální jevy.

Waste Management

Aby plánům skladování a likvidace vyhořelého paliva pro období několika tisíc let veřejnost i investoři důvěřovali, je nutné použít komplexní termomechanické simulace konstrukce, přenosu tepla a vyzařování.

Advanced Reactor Design

Před zprovozněním nového jaderného reaktoru je nutné provádět rozsáhlé simulace, které prověří bezpečnost a ekonomickou životaschopnost funkčních celků a zároveň urychlí zdlouhavý proces certifikací. K tomu jsou potřeba simulační nástroje, které dokáží efektivně a přesně modelovat vícerozměrná proudění a tepelné chování. Tyto nástroje by měly být schopny reprezentovat veškeré složité systémy reaktoru ve formě „digitálních dvojčat“ nebo „virtuálního modelu reaktoru“.

Blade Cooling

Simcenter provides a paradigm shift in simulating aerodynamics and heat transfer for gas turbines. Our multi-physics and timescales capabilities, combined with tools designed to mesh the most complex geometries, give you more accurate answers and greater engineering insight. Simulate and predict external aerodynamics, internal cooling, solid temperatures and even solid stresses in one package.

Combustion

The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Zajištění průtoku a podmořské systémy

Návrh vybavení pro podmořské instalace a jejich efektivní provoz vyžaduje vysokou úroveň schopností, aby kromě špičkového výkonu byla zajištěna také bezpečnost a dodržování předpisů. Využití digitálního dvojčete fyzického prvku v náročných prostředích může značně pomoci při modelování a pochopení běžného i proměnného chování v provozu. Naše řešení pro fyzikální simulace a CAE nabízí robustní možnosti správy a optimalizace výkonu a řízení rizik.

Námořní průmysl a plošiny

Díky našemu řešení mohou konstruktéři pomocí digitálních dvojčat řízených simulací navrhovat lepší plošiny. Vytvářejte virtuální reprezentace plošinových platforem a plovoucích konstrukcí, které vám pomohou činit důležitá rozhodnutí týkající se návrhu a provozu.

Zpracování a odlučování

Aby bylo možné dosáhnout maximální produkce a využití závodu a tím i cílových výnosů, je důležité dosahovat optimálního výkonu zdrojů a procesů.  Naše řešení umožňují průmyslovým inovátorům využít integrované, víceoborové, modelové simulace pro digitální dvojče a fyzické prvky. Takm mohou v procesech nalézt slabá místa, předpovídat komplikace a řešit provozní problémy.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Distribuce toků a odlučovací procesy

Aby bylo možné optimalizovat a zlepšit operace továrny a vybavení, je nutné pochopit, jakým způsobem jsou distribuovány toky a jak fungují odlučovací procesy. Toto pochopení je také důležité při řešení problémů s výkonem systémů.  Naše řešení pro vícefázovou výpočetní simulaci dynamiky kapalin nabízí účinnou sadu diagnostických nástrojů, pomocí kterých lze rychle a přesně modelovat systém a pochopit, jak pracuje.

Digitální makety a kontrola návrhu

Vlastníci, provozovatelé a výrobci v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem na výkon, bezpečnost a dodržování nařízení.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem v energetice sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby. Odhalení a vyřešení problémů ještě před zahájením výroby výrazně snižuje náklady a snižuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu.

Digitální makety a kontrola návrhu

Výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem vyplývajícím ze zvýšené složitosti výrobků, které musí splňovat požadavky provozovatelů a výrobců na výkon, bezpečnost a dodržování předpisů.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitálních maket umožňuje inženýrským týmům sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat v nich problémy včas ještě před zahájením výroby.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Digital Lifecycle Excellence

The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks

Operational Excellence

When it comes to achieving operational excellence, data is a key enabler. Our solutions are designed to help energy companies create a fully connected digital plant that continuously optimizes systems and processes in real-time, providing new insights into operational performance and sustainability to power business outcomes and innovation.

Displaying of solutions.

Show all

    Využijte svůj digitální potenciál!

    Podívejte se, čím se přední inovátoři liší od ostatních výrobců

    Podívejte se, jak různé podniky díky aplikaci pro hodnocení digitální vyspělosti od agentury Tech-Clarity zavádějí více inovací a drží si tak přední pozice na trhu. Můžete vyplnit tento test, určit své digitální skóre a zjistit, jak jste na tom v porovnání s těmi nejlepšími.